REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁY KOROWÓD”
Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Korowód” jest instytucją oświatowo- wychowawczą i opiekuńczą.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole organizuje różnorodne sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej, całej społeczności przedszkolnej i społeczeństwie.
 2. Placówka przedszkolna zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 4. Wobec rodziny (opiekunów) placówka pełni funkcję doradczą i wypełniającą działania wychowawcze:
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
  • informuje na bieżąco o postępach dziecka
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

CELE PRZEDSZKOLA

Celem wychowania przedszkola jest wspomaganie ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

Przedszkole:

 1. Pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu.
 2. Zapewnia dziecku opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.
 3. Pracą oddziału przedszkolnego kieruje nauczyciel otaczając dzieci różnorodnymi formami działalności pedagogicznej, opiekuńczej i wychowawczej w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN i dostosowaną do wieku rozwojowego dziecka.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza może być prowadzona w zastępstwie przez innego nauczyciela lub może zaistnieć połączenie oddziałów.
 5. Praca z dziećmi prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 17:15.
 6. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku od 2,5-6 lat.
 7. W miarę możliwości organizacyjnych przedszkola i potrzeb rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe/ np. rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna.
 8. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stawkę dzienną za żywienie ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

ZADANIA RODZICÓW

 1. Dziecko powinno być wyposażone w „wyprawkę przedszkolaka”, (w szatni poszczególnych oddziałów znajduje się spis wyprawki).
 2. Każde dziecko musi być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców. Rodzice wybierają odpowiednią firmę ubezpieczeniową oraz warianty ubezpieczenia. Dyrektor przedszkola zawiera umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.
 3. Drogę do przedszkola i z przedszkola dzieci przebywają pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Rodzice lub opiekunowie proszeni są o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci w wyznaczonym terminie przez przedszkole.
 5. Po doprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie muszą posiadać pewność opieki nad dzieckiem ze strony pracowników przedszkola. Nie wolno pozostawiać dziecka w szatni bez opieki. Dziecko należy przekazać nauczycielce lub woźnej oddziałowej danej grupy.
 6. Rzeczy, drobne zabawki, itp. przyniesione przez dziecko z przedszkola do domu należy zwrócić.
 7. Każda choroba dziecka powinna być usprawiedliwiona u nauczycielki. W przypadku choroby zakaźnej należy powiadomić dyrektora przedszkola. Nie należy posyłać do przedszkola dzieci chorych, dziecko chore nie będzie przyjęte.
 8. Dziecko winno przychodzić do przedszkola czyste i właściwie ubrane, odpowiednio do pory roku i panujących warunków atmosferycznych.
 9. Rodzice lub opiekunowie winni zgodnie z potrzebami wypełniać dokumentację wskazaną przez przedszkole.
 10. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 11. Dzieci należy przyprowadzać do godz.8.00, a odbierać można od godziny 12.00.
 12. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca z góry.
 13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

PRAWA RODZICÓW

 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzice mogą otrzymać bezpośrednio od nauczycielki, z którą można kontaktować się w ciągu całego roku, lub u dyrektora przedszkola.
 2. Miejscem przekazywania informacji ogólnych dla rodziców jest tablica ogłoszeń /Kącik dla Rodziców/.
 3. Rodzice lub opiekunowie zapraszani są na zajęcia otwarte dla rodziców, imprezy ogólnoprzedszkolne i oddziałowe, zebrania grupowe i zebrania ogólnoprzedszkolne oraz inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez przedszkole.
 4. Rodzice lub opiekunowie mogą współdecydować o sposobie
  żywienia dzieci.

 

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmian.
 2. Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). - załącznik nr 1.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), z późn. zmian.
 5. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym „Wesoły Korowód” w Nowym Targu w okresie pandemii COVID-19.